Vedtekter for Maakeberget

28 oktober 2008 by: maakepappa

Vedtekter for Maakeberget
(Vedtatt av årsmøtet 05.02.2010)

§ 1 Navn og formål

Klubbens navn er Maakeberget, stiftet 27.01.1994.

Maakeberget skal, på alle plan og i alle situasjoner den opptrer i, arbeide for at medlemmene skal kunne få oppleve fotballsporten positivt gjennom å:

a) Generelt skape engasjement, entusiasme og et positivt supportermiljø omkring fotball på Haugalandet.

b) Hovedfokus skal være å skape engasjement, entusiasme og et positivt miljø omkring fotballklubben FK Haugesund (FKH) generelt.

c) Skape engasjement, entusiasme og en positiv stemning på stadion når FKH spiller kamper.

d) Bidra til FKH’s lags sportslige fremgang ved å yte klubb, lag og de enkelte spillere patriotisk, økonomisk, sosial og medmenneskelig støtte til sin sportslige oppgave før, under og etter kampene.

e) Å unngå alle former for sjåvinisme, pøbelopptreden, overdreven alkoholforbruk og andre forhold som kan forbindes på en negativ måte med fotballsporten.

f) Å sørge for at spillerne på gjestende lag i Haugesund og dere tilhengere blir mottatt med respekt som byens og fotballklubbens gjester utenfor stadion og som motstandere på stadion.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som samhold, fellesskap, ærlighet, sunn økonomisk praksis og innenfor norsk rett.  Styret har et særlig ansvar for de disposisjoner det foretar med klubbens aktiva og passiva, og de forpliktelser som det påtar seg i klubbens navn.

§ 2 Organisasjon

Maakeberget er, og skal være medlem, av Norsk Supporterallianse

Maakeberget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Dette er likevel ikke til hinder for et forpliktende samarbeide med FKH på det økonomiske området når det er til fordel for Maakeberget

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer Maakebergets vedtekter og NSAs regler for god supporterskikk kan bli tatt opp som medlem med mindre de tidligere har blitt utestengt i medhold av vedtektenes §X.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Maakebergets vedtekter og bestemmelser utformet i henhold til disse.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at tidligere økonomiske forpliktelser ovenfor Maakeberget er gjort opp. Medlemskap i Maakeberget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Styret plikter å føre elektroniske medlemslister og holde disse oppdatert. Kontroll og revisjonskomiteen er ansvarlig for å utarbeide retningslinjer for dette og påse at de følges – avvik rapporteres til årsmøtet.

Styret kan vedta at enkeltpersoner skal ute stenges fra medlemskap i Maakeberget for en nærmere angitt periode av følgende grunner:

  • Klanderverdig oppførsel eller handling som har brakt FKH eller Maakeberget i vanry.
  • Påført FKH eller Maakeberget unødige utgifter.
  • På annen måte skadet FKH eller Maakeberget.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten betales forskuddsvis i hht årsmøtets vedtak året før.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Maakebergets aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett ved årsmøter må man være fylt 16 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Maakeberget, og som representant for Maakeberget. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i Maakeberget.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant for Maakeberget. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Maakeberget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra Maakebergets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Maakebergets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå spesifikt av budsjett og regnskap.

§ 7 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til utvalg og organisasjoner der Maakeberget skal være representert, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i Maakeberget bør det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det bør være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av flere enn 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller normalt ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Årsmøtet kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 Inhabilitet

Tillitsvalgte og oppnevnte representanter er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ, ved uenighet i utvalg eller komiteer kan styret endelig avgjøre inhabilitetsspørsmål.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at Maakebergets interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Ved uklarheter anvendes NIFs lov § 2-7, og NIFs retningslinjer for § 2-7.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte og oppnevnte representanter som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9 Stemmegivning

Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtet

Maakebergets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 4- fire ukers varsel direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen eller på Maakebergets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle Maakebergets medlemmer med gyldig medlemskap, jfr. §3.3, har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse – ved innkalling av nytt årsmøte er det nok med 3 – tre ukers varsel.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Maakeberget.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er)[1] samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle Maakebergets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle Maakebergets regnskap (skal også omfatte eventuelle under utvalg) i revidert stand, med regnskapet skal også følge uttalelse fra Kontroll- og Revisjonskomiteen.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent for neste år.

8. Vedta Maakebergets budsjett og budsjett for eventuelle under utvalg.

9. Behandle Maakebergets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder, nestleder og kasserer.

b inntil 5 styremedlemmer[2] og inntil 4 varamedlemmer.

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

d) Kontroll og revisjonskomite (K&R)med inntil 3 medlemmer, med inntil 1 varamedlem. Disse kan ikke samtidig sitte som styremedlemmer eller ha vært styremedlem siste år.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Maakeberget er tilsluttet.

f) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Dersom nødvendig pga frafall kan styret oppnevne medlemmer for å erstatte medlemmer som har trukket seg eller for å fylle ikke besatte plasser.

Alle styremedlemmer, medlemmer i K&R varamedlemmer til disse velges for to år adgangen, halvparten skal være på valg hvert år. Leder & nestleder skal ikke være på valg samtidig.

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

Leder, nestleder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i § 9.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er vedtektsfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, Strykes den med færrest stemmer framtil det foreligger en kandidat med over 50 % av stemmene.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til Maakebergets vedtekter.

§ 14 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Maakeberget innkalles av Maakebergets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i Maakeberget.

b) Dersom styret vedtar det.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av Maakebergets medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte i Maakeberget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15 Maakebergets styre

Maakeberget ledes og forpliktes av styret, som er Maakebergets høyeste myndighet2 mellom årsmøtene.

Styret skal

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

2. Påse at Maakebergets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte. Styret skal videre påse at Maakeberget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring[3].

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. Styret kan vedta at leder av komiteer/utvalg de oppretter har forslags- og talerett på styremøter.

4. Representere Maakeberget utad.

5. Styret kan nedsette arbeidsutvalg og gi dem mandat.

5. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretning til årsmøtet om Maakebergets anliggender, herunder styrets arbeid og oppfølging av forrige årsmøtes vedtak.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, det skal minimum avholdes 4 styremøter per år. Styremøter kan avholdes via telefon eller annen elektronisk kommunikasjon så sant det er mest formålstjenelig og alle styremedlemmer i utgangspunktet er invitert til å delta på den måten og alle rent teknisk kan delta.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer

Maakeberget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i Maakeberget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Maakeberget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Maakebergets organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9. Det er ingenting i veien for at styret får delegert fullmakt til å opprette grupper, avdelinger og/eller komiteer det mener er nødvendig mellom årsmøtene.

For grupper, avdelinger og/eller komiteers økonomiske forpliktelser hefter Maakeberget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere Maakeberget utad uten styrets godkjennelse.

§ 17 Kontroll- & Revisjonskomiteen

Kontroll- & Revisjonskomiteen (K&R) skal føre tilsyn med Maakebergets økonomi. K&R skal påse at Maakebergets midler er anvendt i henhold til vedtekter, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med Maakebergets vedtekter og beslutninger fattet av årsmøte. K&R skal videre forsikre seg om at Maakebergets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

K&R skal påse at Maakebergets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Maakebergets drift og finansielle stilling. K&R skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere finansiell stilling, forvaltning og drift. K&R kan om det anses nødvendig foreslå ovenfor styre og/eller årsmøte å engasjere ekstern revisor og/eller regnskapsfører.

K&R skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med eventuelle avgitte rapporter hvis det engasjeres revisor/regnskapsfører. K&R kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig. K&Rs medlemmer har møte, forslags og talerett på alle styremøter i Maakeberget, og skal ha innkalling på lik linje med ordinære styremedlemmer.

K&R skal føre protokoll over sine møter/forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og Maakebergets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

For øvrig skal K&R løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til styret og eventuell ekstern revisor.

K&R kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom K&R finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av K&R. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

§ 17 Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Maakeberget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Større endringer krever at en komité settes ned av et årsmøte, og at dens forslag behandles av neste ordinære årsmøte.

De gjeldende vedtekter er i hovedsak basert på NIFs basislov for idrettslag, og ved konflikter vedrørende tolkning av disse skal NIFs retningslinjer for denne legges til grunn så langt disse passer.

§ 18 Oppløsning

Oppløsning av Maakeberget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler FK Haugesund eller dersom FKH er nedlagt skal midlene deles likt mellom SK Djerv 1919 og SK Haugar.

Ved konkurs anses Maakeberget som oppløst. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.


[1] Dirigent og/eller sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i Maakeberget.

[2] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen Maakeberget (det kan således ikke lovfestes at et «arbeidsutvalg» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

[3] Dette kontrolleres også av Kontroll- og revisjonskomiteen, se § 17.

Filed under: Vedtekter

Comments are closed.